Gå till

Information om

TYDLIGARE OM DIGITAL KOMPETENS I LÄROPLANER, KURSPLANER OCH ÄMNESPLANER

Gå till

IKT i Haparanda

"IKT–pedagogik är alltså en vidareutveckling av begreppet IT där ”K” står för kommunikation. 

Gå till

VISION FÖR 2022

För att nå visionen år 2022 föreslår vi insatser för kompetensutveckling, likvärdig tillgång till digitala verktyg och insatser för att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter

Gå till

Skolverkets lärportal

På lärportalen finns nu modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, digitalt berättande och säker användning av nätet.

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

Här hittar ni information om de olika skolformerna

Förskolan

Reviderad läroplan Lpfö 18

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle.  

Grundskolan

Klicka för att läsa mer

Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”.

Gymnasieskolan

Klicka för att läsa mer

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Läroplanen har förändrats i sin första och andra del 

Vuxenutbildning

Klicka för att läsa mer

VuxenutbildningenLäroplanen för vuxenutbildningen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del.

 

Skolverkets lärportal för Digitalisering

Utveckla din digitala kompetens! Nu har skolverket nytt material som ger dig som lärare fördjupade kunskaper kring hur digitala verktyg stödjer lärande.

Besök skolverkets nya Lärportalen – fyra moduler ute! 
På lärportalen finns nu modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, digitalt berättande och säker användning av nätet.

Besök sidorna

Kritisk användning av nätet

Att kunna söka och värdera information är nödvändiga kompetenser för att hantera informationsflödet i vårt digitaliserade samhälle.

Leda och lära i tekniktäta klassrum

I den här modulen får du inblick i hur samhällets digitalisering påverkar skolan och undervisningen. 

Digitalt berättande 

I den här modulen får du inblick i hur du och dina elever kan arbeta med digitalt berättande inom olika medier såsom film, ljud och bild. Modulen tar också upp hur publika arbetssätt kan utveckla din undervisning.

Säker användning av nätet

Den här modulen syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt. Som ett stöd för denna process får du olika vinklar på säkerhet på nätet. 

IKT i skolan

Tillsammans skall vi jobba mot digitalisering i våra skolor

De flesta forskare är överens om att informations- och kommunikationsteknologi, IKT, har stor potential för bättre lärande, men att detta inte sker per automatik i takt med teknikens utveckling. Det handlar om på vilket sätt man för in den i undervisningen. Pedagogiken är oerhört viktig.

Tillsammans möter vi framtiden

Våra olika projekt  

Vision 2022 för skolans digitalisering

Den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I skolan nyttjas den potential som internet och modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat och fördjupat lärande

Alla elever utvecklar en adekvat digital kompetens. ● Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. 

Strategi för att nå visionen 2022
 För att nå visionen krävs insatser av många olika aktörer. I Skolverkets förslag nedan beskrivs dels vad som behöver göras på nationell nivå, dels vilka förväntningar som ställs på huvudmannanivå. Förslagen är grupperade i områden utifrån de krav som ställs för att nå visionen. I visionen används uttrycket ”adekvat digital kompetens” för att tydliggöra att den digitala kompetensen dels förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg, dels för att markera att det inte är möjligt att precisera en absolut nivå då den digitala kompetensen successivt behöver utvecklas relaterat till elevernas förutsättningar och utbildningens inriktning.


Skolans och vuxenutbildningens styrdokument tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens
Skolverket redovisar förslag till förändringar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna i de styrdokument som beslutas av regeringen senast den 30 juni 2016 samt plan för fortsatt översyn av ämnes- och kursplaner. Skolverket avser att se över vilka ändringar i styrdokumenten som krävs för att vuxna ska ges möjligheter att inom skolväsendet utveckla grundläggande digital kompetens.

Fortsätt att läsa Redovisning av regeringsuppdrag